Informacje ogólne
• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
• Administratorem danych osobowych jest Piotr Ignaszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Ignaszak Magma, z siedzibą w środzie Wielkopolskiej ul.Kilińskiego 19 , NIP 786-109-86-59, REGON: 630923777, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane osobowe
• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: piotr@ignaszak.com.pl
• Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Udostępnienie danych.
• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Postanowienia końcowe
• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności
• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.